Kaibeto Health Center

4 Kaibeto
Kaibito, AZ 86053
928-673-3491

Lake Powell Medical Center

Kaibeto Boarding Sch
Kaibito, AZ 86053
928-673-3491

Church of Jesus of Latter Day Sain

Kaibeto Ward
Kaibito, AZ 86053
928-673-3430